Avís Legal

Clàusula informativa als participants de les actuacions

En compliment de la Llei 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals i del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), us informem que les dades personals que proporcioneu seran tractades amb la finalitat de gestionar la vostra participació a les activitats de l’Ateneu Coma Cros de Salt. El tractament de les vostres dades es legitima amb el vostre consentiment exprés amb la formalització de la participació. Les vostres dades no seran tractades a nivell internacional ni per a elaboració de perfils. L’entitat responsable i encarregada del tractament de les dades és la Federació d’Entitats Socioculturals de Salt.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL DE PROTECCIÓ DE DADES

Tractament: Cursos Ateneu Coma Cros del 4t trimestre del 2022

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals
Identitat :
Associació Federació d’Entitats Socioculturals de Salt

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals
La finalitat és la gestió de les dades de les persones participants en els cursos Ateneu Coma Cros del 4t trimestre del 2022 , incloent la comunicació relacionada.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades
Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per a les que han estat recollides, que inclou l’elaboració de la memòria anual de l’entitat. Les dades recollides s'emmagatzemaran amb les mesures de seguretat i confidencialitat establertes legalment en base als riscos identificats per al seu tractament i seran custodiades durant 5  anys
.

Per quina raó utilitzem les vostres dades personals
A continuació, us expliquem la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals: 

Quan ens doneu el vostre consentiment, que podeu retirar en qualsevol moment.

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals,  al que estableix el Reglament (UE) 2016/79, és obligació de l’entitat responsable de l’actuació, disposar d’una autorització expressa de la persona participant de les actuacions. 

A quins destinataris comunicarem les vostres dades
Les vostres dades seran comunicades,  a efectes estadístics, d’acord amb la normativa de protecció de dades, amb la finalitat de l’execució del curs i l’elaboració de les memòries de l’entitat Associació Federació d’Entitats Socioculturals de Salt
.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades
— Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.

—Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

—En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
—En determinades circumstàncies, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud.
Associació Federació d’Entitats Socioculturals de Salt deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets
Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a:
info@ateneucomacros.cat

Quines vies de reclamació hi ha:
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, podeu fer-ho mitjançant un escrit o a la seva seu electrònica (
https://apdcat.gencat.cat/ca/inici).